NetAcad

„Sieťový akademický program Cisco Networking Academy je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.“

Žijeme vo svete, ktorý je čoraz viac navzájom prepojený, vytvárajú sa globálne ekonomiky a rastie preto potreba pre technické zručnosti ľudí. „Cisco Networking Academy program“ umožňuje získanie vedomosti z oblasti informačnými technológií pre takmer 500 000 študentov ročne v 165 krajinách sveta. Informačná ekonomika si bude od pracovníkov vyžadovať doposiaľ nebývalú úroveň znalosti technológie. Niekoľko skutočnosti predznamenáva potenciálnu krízu na trhu pracovných miest.

Veľa stredne veľkých a veľkých spoločnosti má v súčasnosti voľné miesta v oddeleniach IT. Väčšina technologických spoločnosti predpokladá, že sa do niekoľkých ďalších rokov počet zamestnancov IT ešte zvýši. Väčšina technologických spoločnosti uvádza ako dôvod spomalenia svojho rastu nedostatok kvalifikovaných pracovníkov IT. Súčasne s tým, ako pedagógovia na celom svete začínajú s integráciou dostupných rozsiahlych zdrojov na Internete a s tým, ako sa siete stávajú nástrojom na zvýšenie efektivity administrácie a komunikácie, potykajú sa vzdelávacie inštitúcie s rovnakým nedostatkom zamestnancov, ktorí by sa zaoberali podporou siete. Vzdelávacie inštitúcie sa nachádzajú pod tlakom, pretože musia študentov vybaviť schopnosťami potrebnými pre 21. Storočie.

Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na výnimočnom vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, on-line vzdelávacie materiály a zadania, školených inštruktorov, praktické laboratórne cvičenia a výučbový proces, ktoré umožňujú interaktívnu komunikáciu s inštruktorom. Študenti programu sieťových akadémií sa stávajú tzv. „architektmi sieťovej ekonomiky“, ktorá umožňuje každodenné prepojenie „siete ľudí“. S nikdy sa nekončiacimi požiadavkami na rast ich schopností, majú študenti možnosť snívať o takých pozíciách, ktoré si doteraz nevedeli predstaviť – ide o dôležité pozície od medicíny a financií až po odvetvie zábavy alebo aeronautiky.

Program sieťových akadémií otvára možnosti pre študentov budovať si kariéru a príležitosti pre ekonomický rast a rozvoj lokálnych komunít. Spoločnosť Cisco v Slovenskej republike preukázala svoj seriózny prístup k problematike vytvorenia predpokladov pre rozvoj znalostnej ekonomiky tým, že od roku 1999 iniciovalo vybudovanie siete vzdelávacích inštitúcií (stredných a vysokých škôl) zapojených do Sieťového akademického programu Cisco. Na základe priaznivej odozvy akademickej sféry bolo v januári 2001 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ) a Cisco (MoU), ktoré je založené na inovatívnom neziskovom partnerstve verejného a súkromného sektora, na princípoch vzájomnej výhodnosti. Partneri sa v rámci MoU zaviazali spolupracovať pri implementácii programu sieťových akadémií do vzdelávacieho systému v Slovenskej republike s tým, že MŠ bude podporovať vhodnú implementáciu programu do študijných programov stredných a vysokých škôl. MoU je chápané ako osnova spolupráce a jeho realizácia je postupne naplňovaná formou diskusie, konkrétnych záverov a zmluvných vzťahov medzi MŠ, Cisco a vzdelávacími inštitúciami. K uvedenému MoU v roku 2002 pristúpila ako generálny partner programu v SR aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa sa tak stala prvou finančnou inštitúciou v Európskom regióne, ktorá takouto výraznou formou podporila v súčasnosti najúspešnejšiu globálnu vzdelávaciu iniciatívu.

Cieľom Sieťového akademického programu v Slovenskej republike je snaha prispieť k rozvíjaniu veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým, že školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie a umožnené poskytovanie medzinárodne kompatibilných a uznávaných vzdelávacích programov. Veľký význam však má aj to, že školy získajú prístup k špičkových komunikačným technológiám a možnosť doplnenia obmedzených finančných prostriedkov štátu. Implementáciou programu Sieťových akadémií do študijných programov škôl je študentom v SR umožnený prístup k profesionálne dôležitej príprave pre vstup do prostredia ekonomiky, ktorá je stále viac závislá od informačných technológií. Sieťový akademický program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania, vedúceho k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Súčasný vybudovaný systém – šesť univerzitných pracovísk a 53 stredných škôl – umožňuje pripraviť ročne viac ako 300 sieťových odborníkov na úrovni CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch.

Slovenská republika patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovni (v súčasnosti v rámci takto vybudovaného systému študuje v SR takmer 4 000 študentov stredných a vysokých škôl).