Certifikácia

Cisco CCNA certifikácia predstavuje pridruženú úroveň certifikácie, ktorá demonštruje základy Cisco vedomostí o prepínačoch a smerovačoch. S CCNA certifikovaným školením sa študent naučí:

  • budovať jednoduché stredne veľké siete pomocou prepínačov,
  • ethernetové LAN siete,
  • bezdrôtové LAN siete,
  • pripojenia WAN sietí,
  • implementáciu OSPF,
  • implementáciu EIGRP.

Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. U nás zatiaľ poskytujeme vzdelávanie len v rámci prvej etapy. Pre úplnosť uvádzame informácie o obidvoch etapách. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch študijných semestrov – ucelených tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (teoretický a praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo internetu.

Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) študent získa certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP).

Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samoštúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácie).

(Pre úplnosť: štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov.)

Štúdium vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky). Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco.

Pri štúdiu sa využíva multimediálny (on-line) elektronický vzdelávací systém firmy Cisco. Študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v slovenskom jazyku.

Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská vybavené potrebnou technikou, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia prostredníctvom tzv. komunitného prostredia – servera Cisco Systems (http://cisco.netacad.net/).

Budovanie kariéry na báze programu sieťových akadémií