Poplatky

Akademický program je zameraný na študentov a zamestnancov škôl (nielen našej fakulty alebo univerzity), ktorí majú záujem o vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Zavádzaním nových kurzov CCNA R&S (verzia 5) dochádza k rozširovaniu počtu sedení ako aj k zmene obsahu a práce jednoznačne v prospech študenta.

Študenti KAI FPV UCM majú možnosť získať 50% (denní študenti) a 30% (externí študenti) zľavu z poplatkov každého programu. Podmienkou je úspešné absolvovanie daného kurzu.


Označenie programuCena bez DPHCena s DPH
1. semester110 €132 €
2. semester135 €162 €
3. semester145 €174 €
4. semester165 €198 €

Neakademický program je zameraný na záujemcov, pochádzajúcich z neakademickej obce (firemných zamestnancov, živnostníkov), ktorí majú záujem o vzdelávanie v oblasti počítačových sietí. Ceny sú uvádzané bez DPH.

Označenie programuCena
1. semester350 €
2. semester400 €
3. semester450 €
4. semester500 €

Údaje potrebné pre platbu

Číslo účtu: SK67 8180 0000 0070 0046 0260
(Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15)

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 7262223369

Do správy pre príjemcu uveďte meno a priezvisko účastníka!

Úplná adresa príjemcu:

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prirodných vied
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava